Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Mój Prąd – co to takiego?

Jest to program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. Kwota dotacji może wynosić do 5 000 złotych na jedno przedsięwzięcie.

Co zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Należy kupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną, poczekać na instalację licznika dwukierunkowego przez zakład energetyczny. Następnie podpisać umowę z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektrycznej. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w programie ‘Mój Prąd’ do dnia 18.12.2020r lub do wyczerpania środków.

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby oraz mają zawartą umowę kompleksową, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Kiedy możesz ubiegać się o dotację?

Jeżeli Twoja instalacja jest już wykonana i posiadasz licznik dwukierunkowy a moc instalacji mieści się w zakresie 2 do 10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe. Wydatki zostały poniesione od 23.07.2019r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą. Instalacja nie może być również rozbudową już istniejącej instalacji. Projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Co zyskujesz?

Dzięki programowi można otrzymać zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5 000 zł na instalację. Dofinansowanie jest zwolnione z podatku PIT. W ramach ulgi termomodernizacyjnej koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku. Instalacja zwraca się średnio w ciągu 6-8 lat od zainstalowania.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia wniosku?

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd” (RODO),
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Program Czyste Powietrze

Cel programu

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Celem dofinansowania jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, spełniające najwyższe normy oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Dofinansowaniu nie podlegają domy nowobudowane. Program przewiduje również wsparcie finansowe na termomodernizację budynków polegających m.in. na ich ociepleniu czy wymianie okien i drzwi wejściowych.

Kto może skorzystać z programu?

Osoba fizyczna – właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, która:

– ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł (wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie)

lub

– ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

 • 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
 • 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie).

 Uwaga! Od 15.05.2020 r. ruszył nabór tylko na podstawowe dofinansowanie. Podwyższone dofinansowanie będzie dostępne później.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15 maja 2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15 maja 2020 r.)

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15 maja 2020 r.)

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub w serwisie „gov.pl”.

 1. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
  1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
  2) poprzez serwis „gov.pl”.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do złożenia wniosku?

 • Formularz wniosku o dofinansowanie z załącznikami takimi jak oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych,
 • Protokół z wizytacji dopuszczającej,
 • Umowa dotacyjna,
 • Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji,
 • Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki,
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe,
 • Wniosek o płatność,
 • Zestawienie dowodów księgowych,
 • Protokół odbioru częściowego przedsięwzięcia.

Zmiany jakie weszły w życie z dniem 15 maja 2020 roku:

– większe dotacje – zgodnie z nowymi przepisami osoby uprawnione do otrzymania podstawowego poziomu  dofinansowania mogą liczyć na wsparcie przy wymianie źródła ciepła do kwoty 20 tys. złotych ( w przypadku pompy ciepła do 25 tys. złotych, a jeżeli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne – łączna kwota dotacji może sięgnąć nawet 30 tys. złotych),

– uproszczenie wniosku o dotację – część wymaganych dokumentów zostanie zastąpiona oświadczeniami,

– skrócenie czasu rozpatrywania wniosków – z 90 do 30 dni,

– wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl,

– możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– dotacje nawet do 15 tys. złotych dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła – beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji,

– włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty),

– powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność (pompy ciepła, fotowoltaika),

– integracja z programem „Mój Prąd” (przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. złotych na montaż instalacji fotowoltaicznej), bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków,

 – włączenie w program jednostek Samorządu Terytorialnego.

Szybki kontakt

Podaj adres e-mail lub numer telefonu – skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej. 
Informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane jakimkolwiek firmom czy instytucjom!

Leave this field blank